20 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 1 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005 en ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005 Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werk van ondergrondse waterwinning benoemd "A l'Accord "A l'Accord 2° 71/6/2/2002) et " Au Louva gelegen op het grondgebied van de gemeeente Virton toegestaan bij het koninklijk besluit van 19 februari 1998 Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen. Dutch 20-12-2005
Wet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van de actieplannen inzake verkeersveiligheid en bedragen die aan de politiezones en de federale politie worden toegekend. Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werk van ondergrondse waterwinning benoemd "Grosses fontaines" gelegen op het grondgebied van de gemeeente Virton toegestaan bij het koninklijk besluit van 16 februari Dutch 20-12-2005
Verordening 2096/2005/EEG van de Commissie van 20 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werk van ondergrondse waterwinning benoemd HOUTE EI, HOYOUX GI gelegen op het grondgebied van de gemeeente Gesves Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit houdende, voor wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Dutch 20-12-2005
Wijzigingen aan de statuten van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed. - Beslissing van de algemene vergadering van 20 december 2005. Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's. Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Dutch 20-12-2005
Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 - Sectie 16 " Landsverdediging ". Dutch 20-12-2005
Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde Dutch 20-12-2005
Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat Dutch 20-12-2005