23 December 2005

Title Language Date
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2006 Dutch 23-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " en houdende de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " Dutch 23-12-2005
Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Dutch 23-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10, basisallocatie 12.13 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 23-12-2005
Decreet houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, opgemaakt in Londen op 7 november 1996. Dutch 23-12-2005
Collegebesluit nr. 05/584 houdende bekrachtiging van verordening nr. 05/06 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2006. Dutch 23-12-2005
Collegebesluit nr. 05/585 houdende bekrachtiging van verordening nr. 05/07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2005. Dutch 23-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. Dutch 23-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Dutch 23-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos Dutch 23-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Dutch 23-12-2005
Wet betreffende het generatiepact. Dutch 23-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan. Dutch 23-12-2005
Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in het meer van de "Doyards" in Vielsalm in oktober, november en december 2006, 2007 en 2008 . Dutch 23-12-2005
Ministerieel besluit tot afbakening van de nabijgelegen en de afgelegen preventiegebieden voor de grondwaterwininstallaties met name "Oster" op de gemeente Manhay Dutch 23-12-2005
Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten Dutch 23-12-2005
Wet houdende diverse bepalingen. Dutch 23-12-2005
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006. Dutch 23-12-2005
Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. Dutch 23-12-2005
Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige vistechnieken in de Mehaigne en in de Dijle in 2006, 2007 en 2008 . Dutch 23-12-2005