27 December 2005

Title Language Date
Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit. Dutch 27-12-2005
Programmawet - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels Dutch 27-12-2005
Programmawet - Duitse vertaling van uittreksels Dutch 27-12-2005
Wet houdende diverse bepalingen. Dutch 27-12-2005
Bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeersstelling. Dutch 27-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland. Dutch 27-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Dutch 27-12-2005
Programmawet Dutch 27-12-2005
Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée. French 27-12-2005
Loi-programme - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits French 27-12-2005
Loi-programme - Traduction allemande d'extraits French 27-12-2005
Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation. French 27-12-2005
Loi portant des dispositions diverses. French 27-12-2005
Loi-programme. French 27-12-2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger. French 27-12-2005
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. French 27-12-2005