Hof van Cassatie: Arrest van 24 Maart 1970 (België)

Date :
24-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700324-1
Role number :

Summary :

In geval van ontlasting van aanslagen bedoeld in artikel 5 van de wet van 14 april 1965 houdende goedkeuring van de op 10 maart 1964 met Frankrijk gesloten overeenkomst en strekkende onder meer tot voorkoming van dubbele belasting, verleend van ambtswege of op verzoek ingediend binnen de bij genoemd artikel 5 bepaalde termijn van een jaar, zijn de artikelen 74, lid 5, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 308 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen niet van toepassing; de Staat kan dus niet worden veroordeeld tot betaling van moratorium-interesten op de terug te betalen overbelastingen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.