26 Mars 2004

Titre Langue Date
Pas de titre Néerlandais 26-03-2004
Pas de titre Néerlandais 26-03-2004
Pas de titre Néerlandais 26-03-2004
Pas de titre Néerlandais 26-03-2004
Pas de titre Néerlandais 26-03-2004
Decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging aan de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (1) Néerlandais 26-03-2004
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Zorg voor Gehandicapten Néerlandais 26-03-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden Néerlandais 26-03-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte van de socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones Néerlandais 26-03-2004
Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 Néerlandais 26-03-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 november 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald Néerlandais 26-03-2004
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties Néerlandais 26-03-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van die wet Néerlandais 26-03-2004
Pas de titre Allemand 26-03-2004
Pas de titre Allemand 26-03-2004
Pas de titre Allemand 26-03-2004
Pas de titre Allemand 26-03-2004
Pas de titre Allemand 26-03-2004