Hof van Cassatie: Arrest van 17 November 1992 (België). RG 5654

Date :
17-11-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921117-16
Numéro de rôle :
5654

Résumé :

De strafrechter mag geen rekening houden met uitgewiste veroordelingen. ( Art. 619 Wetboek van Strafvordering. )

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 april 1991 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Over het enige, met nummer 1 aangewezen, door eiser aangevoerde middel, luidende als volgt : schending van de wet en van de rechten van de verdediging : a. Het blijkt dat in het strafbundel een uittreksel uit het strafregister d.d. 12 februari 1990 voorkomt waarmee noodzakelijkerwijze rekening gehouden is bij het uitspreken van het vonnis van 19 april 1991; voormeld uittreksel uit het strafregister voldoet niet meer aan de bepalingen van de wet van 9 januari 1991 inzake uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten. Deze wet was op datum van de uitspraak reeds van kracht. Het vonnis van 19 april 1991 heeft noodzakelijkerwijze met dit uittreksel uit het strafregister van 12 februari 1990 rekening gehouden. Dit uittreksel was onwettig op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis doordat het melding maakt van straffen die overeenkomstig voormelde wet van 9 januari 1991 reeds hadden moeten zijn uitgewist en dus wettelijk niet meer op het uittreksel uit het strafregister in het dossier hadden mogen voorkomen, zoals het op datum van de uitspraak volgens de wet vereist was. Het gaat met name over straffen vermeld als volgt : - 23 januari 1981 - Politierechtbank Dendermonde; - 4 juni 1986 - Politierechtbank Sint-Niklaas; - 28 september 1987 - Politierechtbank Sint-Niklaas; derhalve heeft de rechtbank met miskenning van de rechten van verdediging uitspraak gedaan en rekening gehouden met een bewijsstuk dat onwettig was en in ieder geval van invloed bij de uitspraak met name met de straftoemeting. Het vonnis maakt trouwens op bladzijde 5, in fine, uitdrukkelijk melding van het onwettige strafregister, waar het schrijft : "(...) alsook rekening houdend met diens gerechtelijk verleden qua rijden onder invloed". (...)
Wat het onderdeel a betreft :
Overwegende dat de appelrechters de aan eiser opgelegde straf bepalen "rekening houdend met diens gerechtelijk verlenen qua rijden onder invloed"; dat die reden de veroordelingen van eiser betreft door vonnissen van 23 januari 1981 van de Politierechtbank te Dendermonde en van 4 juni 1986 van de Politierechtbank te Sint-Niklaas;
Overwegende dat op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden vonnis die veroordelingen uitgewist waren met toepassing van artikel 619 van het Wetboek van Strafvordering, zoals dit artikel werd gewijzigd door artikel 1 van de wet van 9 januari 1991, in werking getreden op 15 februari 1991, betreffende de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten in strafzaken; dat naar luid van artikel 620 van het Wetboek van Strafvordering uitwissing van veroordelingen de gevolgen heeft van herstel in eer en rechten;
Overwegende dat de appelrechters bij hun beslissing met die uitgewiste veroordelingen geen rekening vermochten te houden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het onderdeel b van het aangevoerde middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zitting houdende in hoger beroep.