Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1978 (België). RG 2209

Date :
23-06-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780623-5
Numéro de rôle :
2209

Résumé :

Overeenkomstig artikel 13bis, in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ingelast bij artikel 7 van de wet van 6 maart 1973, zijn degenen die in naam van een vennootschap in vorming, vooraleer zij de rechtspersoonlijkheid heeft verworven, ten welken titel ook een verbintenis hebben aangegaan, voor deze verbintenis - behoudens andersluidend beding - persoonlijk en solidair aansprakelijk, indien deze verbintenis door de vennootschap niet binnen de twee maanden na haar oprichting wordt overgenomen of indien de vennootschap niet is opgericht binnen de twee jaar vanaf het tot stand komen van de verbintenis. Artikel 35, 1° van de gecoördineerde wetten beperkt er zich toe te bepalen dat, ondanks elk andersluidend beding, de oprichters jegens de belanghebbenden solidair verbonden zijn door de maatschappelijke verbintenissen die werden aangegaan tot op het ogenblik dat de vennootschap minstens zeven leden telt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.