Hof van Cassatie: Arrest van 25 Mei 1999 (België). RG P971008N

Date :
25-05-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19990525-1
Numéro de rôle :
P971008N

Résumé :

Het verzuim om binnen de bij artikel 62 Wegverkeerswet voorgeschreven termijn aan de overtreder een afschrift van de in deze bepaling bedoelde processen-verbaal over te maken heeft niet tot gevolg dat dergelijke proces-verbaal nietig zou zijn, maar enkel dat het zijn bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel verliest, zodat het blijft gelden als inlichting waarvan de rechter vrij, mitsdien onaantastbaar, de bewijswaarde beoordeelt.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Gelet op de namens eiseres ingediende memorie (...);
Over het eerste middel:
Overwegende dat het verzuim om binnen de bij artikel 62 Wegverkeerswet voorgeschreven termijn aan de overtreder een afschrift van de in deze bepaling bedoelde processen-verbaal over te maken niet tot gevolg heeft dat dergelijk proces-verbaal nietig zou zijn, maar enkel dat het zijn bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel verliest, zodat het blijft gelden als inlichting waarvan de rechter vrij, mitsdien onaantastbaar, de bewijswaarde beoordeelt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.