03 December 2005

Title Language Date
Koninklijk besluit betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 83 op de spoorlijn 29 Turnhout-Herentals machtigt, mits de heraanleg van de Spoorwegstraat tussen de overwegen nr. 83 en nr. 84 en de bouw van een onderdoorgang voor voetgangers ter hoogte van de stopplaats Tielen, op het grondgebied van de gemeente Kasterlee Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan de v.z.w. " De Vlaamse Liga tegen Kanker " Dutch 03-12-2005
Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein Dutch 03-12-2005
Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 1995. Dutch 03-12-2005
Wet houdende diverse fiscale bepalingen met het oog op de toepassing van het akkoord tussen de Belgian Office, Taipei en de Taipei Representative Office in Belgium tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 13 oktober 2004. Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 KB/WIB 92. Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 EUR aan " La Fondation polaire internationale " Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten Dutch 03-12-2005
Wet tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning. Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor oudere afhankelijke patiënten. Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de vormvereisten van effecten aan toonder die tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt worden toegelaten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de opneming van financiële instrumenten in de eerste markt van een effectenbeurs. Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit houdende toekenning van een maximale facultatieve toelage van 2.000 EUR aan " l'Institut de gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'Université libre de Bruxelles " Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan de v.z.w. " Hout en Groen Wonen " Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 11.000 EUR aan " het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen " Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van België aan het secretariaat van de Commissie ter Bescherming van de Antarctische zeefauna en flora . Dutch 03-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling. Dutch 03-12-2005
Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 83 de la ligne ferroviaire 29 Turnhout - Herentals, moyennant le réaménagement de la Spoorwegstraat entre les passages à niveau n° 83 et n° 84 et la construction d'un passage piétonnier sous les voies à hauteur du point d'arrêt Tielen, sur le territoire de la commune de Kasterlee French 03-12-2005
Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de 20.000 EUR à " La Fondation polaire internationale " French 03-12-2005
Arrêté royal relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police. - Traduction allemande French 03-12-2005