07 December 2005

Title Language Date
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid en van het koninklijk besluit van 31 mei 1999 tot wijziging van dit besluit Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik Dutch 07-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 07-12-2005
Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van personeelsformatie/-plan aan de leidend ambtenaar van een Vlaamse openbare instelling. Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen. Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van de artikelen 2, A, en 12, § 3, 2° a), van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dutch 07-12-2005
Omzendbrief ZPZ 25. - Procedures voor hernieuwing en aanwijzing "en régime" in het mandaat van korpschef. Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking Dutch 07-12-2005
Omzendbrief ZPZ 25. Procedures voor hernieuwing en aanwijzing " en régime " in het mandaat van korpschef. Duitse vertaling Dutch 07-12-2005
Uittreksel uit arrest nr. 180/2005 VAN HET ARBITRAGEHOF - - In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 7 mei 2004 " houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen ", minstens van artikel 19 ervan, ingesteld door de gemeente Beveren en anderen Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 september 2005 tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 Dutch 07-12-2005
Wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht [bpost]. - Nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten. - Beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2005. <Opschrift gewijzigd door W 2010-12-13/07, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 17-01-2011> Dutch 07-12-2005
Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Dutch 07-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza. Dutch 07-12-2005
Wet tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Dutch 07-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 07-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 07-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van dit besluit Dutch 07-12-2005