12 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren. Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden. Dutch 12-12-2005
Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van A.S.T.R.I.D. Dutch 12-12-2005
Wijziging aan het Beheerscontract tussen de Belgische Staat en de N.V. A.S.T.R.I.D., tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit waarbij het beheerscontract getekend op 21 maart 2002 tussen de Waalse Regering en de "Société wallonne des Eaux" vanaf 1 januari 2006 met zes maanden verlengd wordt . Dutch 12-12-2005
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid Dutch 12-12-2005
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie Dutch 12-12-2005
Beslissing van 12 december 2005 houdende wijziging van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dutch 12-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2005 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de vrijwillige financiering van het programma over de biociden. Dutch 12-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Dutch 12-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. Dutch 12-12-2005
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie " gespecialiseerde spoedgevallenzorg " moet voldoen om erkend te worden. Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie " mobiele urgentiegroep " moet voldoen om te worden erkend. Dutch 12-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 12-12-2005
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. - Protocolakkoord. - Drugs 13.2. - Registratie van de behandelingsaanvragen via de Treatment Demand Indicator. - Registratie van de behandelingsaanvragen via de operationalisatie van de Europese Treatment Demand Indicator Dutch 12-12-2005
Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 98 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden en tot regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Penitentiaire Gezondheidsraad. Dutch 12-12-2005
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. Dutch 12-12-2005