15 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 15-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 15-12-2005
Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten. Dutch 15-12-2005
Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005. . Dutch 15-12-2005
Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006. . Dutch 15-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de " Commission régionale d'Aménagement du Territoire " voor het jaar 2005 Dutch 15-12-2005
Bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2006. Dutch 15-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. Dutch 15-12-2005
Ministerieel besluit tot regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Dutch 15-12-2005
Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. " Ligue des Usagers des Services de Santé " Dutch 15-12-2005
Decreet houdende invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . Dutch 15-12-2005
Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005. . Dutch 15-12-2005
Decreet houdende wijziging van artikel 1bis, § 5, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder . Dutch 15-12-2005
Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 . Dutch 15-12-2005
Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten. Dutch 15-12-2005
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen. Dutch 15-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 15-12-2005
Koninklijk besluit houdende administratieve en geldelijke maatregelen ten gunste van sommige personeelsleden bij arbeidsovereenkomst aangeworven. Dutch 15-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. Dutch 15-12-2005
Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen . Dutch 15-12-2005