21 December 2005

Title Language Date
Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie . Dutch 21-12-2005
Bericht - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar - Tarieven vanaf 1 januari 2006 Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen. Dutch 21-12-2005
Samenwerkingsakkoord tussen de federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch Continentaal Plat op de sedimentafzettingen en op het mariene milieu. Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten. Dutch 21-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting. Dutch 21-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van Chiroux-Croisiers en tot opheffing van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 1996 tot rangschikking van de openbare bibliotheken Dutch 21-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Luik en tot opheffing van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 1996 tot rangschikking van de openbare bibliotheken Dutch 21-12-2005
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 86 van 21 december 2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2005 en 2006, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt . Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2006. Dutch 21-12-2005
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Dutch 21-12-2005
Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Dutch 21-12-2005
Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 12 december 2005 houdende wijziging van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Dutch 21-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Dutch 21-12-2005
Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beeindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven Dutch 21-12-2005