28 Janvier 2015

Titre Langue Date
Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij onder de namen "13" en "Super 13" georganiseerde loterijen met biljetten Néerlandais 28-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Néerlandais 28-01-2015
Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad Néerlandais 28-01-2015
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen Néerlandais 28-01-2015
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Néerlandais 28-01-2015
Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij onder de namen "LuckySix" en "7" georganiseerde loterijen met biljetten Néerlandais 28-01-2015
Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst van lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat BRSF Vlaanderen vzw betreft Néerlandais 28-01-2015
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden Néerlandais 28-01-2015
Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën Néerlandais 28-01-2015
Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Néerlandais 28-01-2015
Arrêté royal portant création du Conseil national de sécurité Français 28-01-2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004 portant réforme des consultations pour enfants Français 28-01-2015
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Français 28-01-2015
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Super 13 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " 13 " et " Super 13 " Français 28-01-2015
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 " Français 28-01-2015
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Français 28-01-2015
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens Français 28-01-2015
Arrêté ministériel adaptant le délai dans lequel le contrat d'affiliation entre le sportif non professionnel et l'association sportive peut être résilié pour ce qui concerne l'a.s.b.l. " BRSF Vlaanderen " Français 28-01-2015
Arrêté royal allouant une subvention au Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances et l'Hygiène alimentaires en rapport avec les allergies alimentaires Français 28-01-2015
Arrêté royal visant le financement dans le cadre du projet "Réinstallation des réfugiés" par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile Français 28-01-2015