04 Juillet 2004

Titre Langue Date
Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audioloog en de audicien door een arts kan worden belast Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de Raden van Beroep van de Orde der apothekers Néerlandais 04-07-2004
Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen en de uitvoeringsbepalingen van de aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verschuldigde retributies voor de administratieve behandeling van sommige dossiers Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Raad van State Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, tot opheffing en vervanging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1980 (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende een protocol van akkoord voor de jaren 2003-2004, in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (1) Néerlandais 04-07-2004
Königlicher Erlass über die Berufsbezeichnung und die Qualifikationsbedingungen für die Ausübung des Berufs eines Audiologen und eines Gehörprothesenherstellers und zur Festlegung der Liste der fachlichen Leistungen und der Liste der Handlungen, mit denen Ärzte Audiologen und Gehörprothesenhersteller beauftragen können - Deutsche Übersetzung Allemand 04-07-2004