04 Juillet 2004

Titre Langue Date
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de baremaharmonisering in de sector erkende integratiecentra (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van nieuwe lid-Staten Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" en vaststelling van zijn statuten (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, inzake het protocolakkoord voor het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van goederenbehandeling voor rekening van derden (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen Néerlandais 04-07-2004
Domaniale wet (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en van dierenvoeders Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2004 houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 februari 1990 en van 2 oktober 1997 betreffende de maaltijdcheques en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1997 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 1990 betreffende de maaltijdcheques (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot instelling van een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 (1) Néerlandais 04-07-2004
Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de functieclassificatie (1) Néerlandais 04-07-2004