22 December 2005

Title Language Date
Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van varkensachtigen . Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt. Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de fabricage van keramische tegels en dakpannen, bakstenen en overige producten van gebakken klei bestemd voor de bouw . Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 houdende oprichting van een Dienst Affectatie van het Waalse Gewest . Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommige groente- en fruitsoorten. Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. Dutch 22-12-2005
Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake zaklampen . Dutch 22-12-2005
Milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor gebruikte batterijen. Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage XXVI bij het Waterwetboek . <Erratum. B.S. 25-01-2006, p. 3994-3995> Dutch 22-12-2005
Ministeriële omzendbrief betreffende de organisatie van het gezondheidstoezicht op stagiairs zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dutch 22-12-2005
Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Dutch 22-12-2005
Financieordonnantie houdende opening van voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart 2006 die in mindering komen van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006. Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling . Dutch 22-12-2005
Collegebesluit nr. 05/567 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2005. - Uittreksel. Dutch 22-12-2005
Decreet tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep . Dutch 22-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omschrijving van de specifieke opdrachten en de specifieke permanente bijdrage van de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie voor de periode van 1 september 2005 tot [31 augustus 2015]. <BFG 2013-07-18/34, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 15-09-2013> . Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 22-12-2005
Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 juli 2004 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers . Dutch 22-12-2005