22 December 2005

Title Language Date
Besluit van de Regering tot vervanging van de bijlage bij het besluit van de Regering van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen . Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Semois-Chiers Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 november 2004 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " Purfina ", te Châtelet Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot beslissing over en goedkeuring van het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van de gewestplannen Namen, Dinant-Ciney-Rochefort en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van planologische compensaties en tot bepaling van alternatieve compensaties gebonden aan de goedkeuring van het ontwerp van herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin waarbij de opneming van een ontginningsgebied te Florennes beoogd wordt Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Rultak et La louveterie", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Limburg Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Source Bromba-A Wassompré" et "Puits Bromba", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Maguefontaine", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Source d'Ambrogne", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is. - Duitse vertaling Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de fabricage van keramische tegels en dakpannen, bakstenen en overige producten van gebakken klei bestemd voor de bouw . Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 . Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit houdende de vastlegging van bevolkingsprojecties zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, en rusthuizen. Dutch 22-12-2005
Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake papierafval . Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling. Dutch 22-12-2005
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2006. Dutch 22-12-2005
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2006 . Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de inzage, het afschrift en de uittreksels van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de toegang tot die gegevens, anders dan via het internet. Dutch 22-12-2005