16 December 2005

Title Language Date
Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de internaten, de psychisch-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, de wijze van berekening van de werkingssubsidies in het gewoon kleuteronderwijs, de positieve discriminatie, de universitaire instellingen, de hogescholen en de sociale subsidies . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005. Dutch 16-12-2005
Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2004 houdende oprichting van een Management School bij de " Université de Liège " . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst Afzonderlijk Beheer Waarborgfonds Microfinanciering Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen. Dutch 16-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. Dutch 16-12-2005
Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken. Dutch 16-12-2005
Omzendbrief nr. 556 van 16 december 2005. - Brugdagen voor 2006. Dutch 16-12-2005
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. - Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18 begrotingsjaar 2005. Dutch 16-12-2005
Koninklijk besluit dat een einde stelt aan de tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg naar Hallaar. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 2005 van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de Universitaire instellingen . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de universitaire instellingen . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen Dutch 16-12-2005