16 December 2005

Title Language Date
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector. Dutch 16-12-2005
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Aanpassing van de bedragen Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de projecten 2005 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen. Dutch 16-12-2005
Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het project 'Milieukoopwijzer, een milieuvriendelijke aankoopgids voor grootverbruikers'. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van basisallocaties . Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie. Dutch 16-12-2005
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven. Dutch 16-12-2005
Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 . Dutch 16-12-2005
Koninklijk besluit inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van de Belgische luchthavens. Dutch 16-12-2005
Institut national d'assurance maladie-invalidité Recommandations et standards Nomenclature des prestations de santé French 16-12-2005
Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Regulator voor de Media" et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 . French 16-12-2005
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. French 16-12-2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand . French 16-12-2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé . French 16-12-2005
Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial . French 16-12-2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une haute école par groupe de fonctions pour l'année 2006. French 16-12-2005